relining med olika metoder

Gamla rör blir som nya (invändigt).

Relining är ett samlingsbegrepp för att förnya gamla och slitna rörledningar. Traditionellt har rörledningssystem renoverats genom att rör och ledningar bytts ut mot nya. Med relining kan gamla rör förnyas utan att behöva riva ut befintliga rör. Det innebär betydligt lägre kostnader, minimalt med avfall, minimala störningar för de boende samt en avsevärt snabbare arbetsprocess.

Med relining kan hela eller delar av systemet renoveras så som

 • Dagvattenstammar
 • Spillvattenstammar
 • Lägenheter
 • Samlingsledningar
 • Källarledningar
 • Servisledningar

Relining kallas också för rörrenovering, rörinfodring, infodring, stamrenovering, stamledningsrenovering, flexibla foder, invändig beläggning och rör-i-rör.


Så här går processen till.

Arbetet följer ett flöde bestående av sex olika punkter. Här kan ni ta del av dem, och lära er mer om våra metoder.

1. Information

Först informerar vi alla berörda parter om vad vi ska göra, tidsplan och hållpunkter. Självklart besvarar vi alla frågor. All information till de boende förankras först hos beställaren.

Information about relining by Proline group

2. Rensning

Vi lägger ut skyddspapp på de ytor vi arbetar på, därefter demonteras sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat rensar vi noggrant med vatten och ett roterande rensverktyg. Därefter torkas rören. De boende kan stanna kvar i sin lägenhet under arbetets gång. De behöver inte ens flytta undan möbler eller täcka dem mot damm.

Cleaning before relining pipes in a bathroom

3. Inspektion

Med kamera gör vi en noggrann undersökning av hela avloppssystemet där alla delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras i en kontrollplan. Behöver rören lagas har vi en egen teknik för reparation.

Inspection of pipes before relining

4. Renovering / Relining

Vi använder två olika metoder för renoveringen av gamla rör. Vilken som är bäst lämpad varierar mellan olika uppdrag. I en del projekt är en kombination av de båda metoderna den bästa lösningen.

 1. POLYESTER-METODEN.
  De gamla rören renoveras med polyesterplast i flera lager med en timmes härdning emellan. Vår beläggning får en godstjocklek på ca 3 mm.
 2. FLEXIBELT FODER.
  Vi vränger in ett flexibelt foder. Foder sätts under tryck och härdas ut. Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde. Slutligen monteras den skräddarsydda grenförstärkningen.

5. Kontroll & Dokumentation

När renoveringen är slutförd kontrolleras kvaliteten på den utförda renoveringen med en kamera. Alla ledningar dokumenteras med spårbarhet på film. Sedan monteras sanitetsporslin och vattenlås tillbaka i lägenheten. Och det märks knappt att vi varit där.

6. Överlämning

Till sist överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material dokumenterat på film lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan för samtliga ledningar till fastighetsägaren/ uppdragsgivaren, i samband med godkännande av det renoverade rörsystemet. Dokumentationen utgör en garanti och är till mycket god hjälp vid eventuellt behov av framtida arbeten i rörsystemet.